Matematik

Matematikvejledning

Som matematikvejleder er det min opgave at følge med i fagdidaktisk forskning og udviklingsarbejder for på baggrund heraf at vejlede kolleger og ledelse på skolen inden for fagligt indhold, metoder og materialevalg. Skolens ledelse ønsker, at jeg som matematikvejleder i højere grad end tidligere vejleder, frem for at jeg underviser enkeltelever. Ønsket er at opkvalificere den enkelte matematiklærers samlede undervisningskompetence.

Vejlederen er ikke ledelsens forlængede arm, og vejledning er ikke et kontrolredskab. Vejledning kan kun ske på et frivilligt grundlag, hvilket vil sige, at læreren selv skal være interesseret og motiveret for det. Hvis vejledningen skal have en chance for at have en effekt, er det en forudsætning, at læreren engagerer sig aktivt i processen.

Et vejledningsforløb kan indeholde følgende faser:

 • Henvendelse fra lærer der ønsker vejledning – beskrivelse problemstillingen (skema)
 • Udformning af vejledningsgrundlag (skema)
 • Førvejledning indeholdende en afklaring og uddybning af vejledningsgrundlaget
 • Observation af undervisning
 • Eftervejledning med feedback
 • Evaluering af vejledningsforløb

Udover vejledning vil jeg meget gerne afholde kurser og oplæg/diskussionsfora. Jeg vil i løbet af skoleåret invitere til oplæg omkring faglig læsning og GeoGebra. I er meget velkomne til at komme med forslag til temaer eller andet, I gerne vil have taget op. Jeg har eksempelvis netop lavet et oplæg for matematiklærerne i indskolingen omhandlende matematik på forældremødet. Jeg holder også gerne oplæg på forældremøder, hvis der er ønske herom.

Jeg deltager ligeledes meget gerne i undervisningen i klassen. Oplever du eksempelvis, at elever i 7. klasse ofte har svært ved at arbejde med brøker, eller eleverne i 2. klasse har svært ved at forstå subtraktion, kan jeg være sparringspartner før, under og efter sådanne undervisningsforløb. Her kan jeg observere, som det kendes fra aktionslæring, og jeg kan kobles på enkelte/en gruppe af elever. Forud for sådanne forløb vil der altid ligge en samtale, hvor udgangspunktet er lærerens overvejelser omkring mål og indhold. Kontakt mig i god tid, så jeg har mulighed for at forberede mig godt.

Vejlederfunktionen indebærer derudover:

 • At foretage individuelle test på elever, der vurderes til at være i specifikke matematikvanskeligheder
 • At forestå specialundervisning af elever i specifikke matematikvanskeligheder
 • At informere lærere på 3. og 6. årgang om national test i matematik
 • At indkøbe matematiktest, vejlede kolleger i brugen af disse samt evaluering af resultaterne
 • At holde tilsyn med skolens matematikdepot
 • At deltage i matematikvejledernetværk

Skriv en kommentar